Leadership & Management

Mr D Watson – Headteacher

Mr M Henderson – Deputy Headteacher

Mrs K Gammack – Senior Assistant Headteacher

Mr A Gollings – Director of Finance and Support Services

Mrs K Dixon – Assistant Headteacher

Mrs D Hallam – Assistant Headteacher

Ms R Kilkenny – Assistant Headteacher

Miss P Ronan – Assistant Headteacher